taalkunde

Sprachwissenschaftliche Artikel von Henk Wolf
linguistic papers / taalkundige artikelen / taalkundige stikken

Abweichungen zur gedruckten Version sind nicht auszuschließen.
The texts below may differ from the printed versions.
Eventuele gedrukte versies kunnen afwijken van de tekst op deze webpagina.
De printe ferzje kin ôfwike fan de tekst op dizze webside. 

Dies ist kein vollständiges Publikationsverzeichnis des Aut
ors. Unterschiedliche Artikel sind nicht in elektronischer Form vorhanden.
This is by no means an exhaustive bibliography for this author. Several publications are not available in electronic format.
Dit is geen volledig publicatie-overzicht van de auteur. Niet al diens publicaties zijn in elektronische vorm beschikbaar.
Dit is net in folslein oersjoch fan de auteur syn publikaasjes. Guon dêrfan binne net yn elektroanyske foarm foarhannen.

 

2009
 

* HTML > Copying Mona Lisa with a Paint Roller: Stylistic Aspects of Shakespeare Translations in North Frisian.
In: M. Pfister & J. Gutsch (eds., 2009), William Shakespeare's sonnets for the first time globally reprinted. A quartercentury anthology 1609-2009. Dozwil: Signathur, p. 243-246.

* DOC > Der Imperativ im Friesischen. Hs. Leeuwarden.

(Konzeptversion eines Kapitels meiner Doktorarbeit)


2008


*
DOC >
Vergangenheitsimperative.
Hs. Leeuwarden.
(Überarbeitete deutsche Fassung des Artikels Imperatieven in de verleden tijd. Als Kapitel meiner Doktorarbeit zu erscheinen. Die Literaturangaben fehlen noch.)


* DOC > Learboek Frysk skriuwen foar Pabo 1.
(Skriuwkursus foar Pabo 1, makke troch Liskje Flapper, Dussy Ybema en Henk Wolf)


* HTML > Twee nieuwe Friese grammaticaboeken.
Levende Talen Magazine jrg. 95 nr. 4, p. 27.
(bespreking van J. Popkema (2007), Grammatica Fries en van J. Popkema (2007), Basisgrammatica Fries)


2007


*
DOC > Frysk foar studinten kommunikaasje.
Ljouwert: NHL.
(Dit materiaal is verschenen als interne uitgave bij de NHL. Voor dit boek is gebruik gemaakt van leermateriaal dat Dussy Ybema, Liskje Flapper en Henk Wolf voor de pabo-opleidingen van NHL en CHN hebben samengesteld.)

DOC > Methoden om een vreemde taal te leren.
In: B. Laudy (red.), Algemene en toegepaste taalkunde. Leeuwarden: Instituut Communicatie en Educatie NHL, p. 66-77.
(interne publicatie van de NHL met leerstof voor studenten aan de lerarenopleidingen talen)


2006


*
HTML > besprek fan Fering-Öömrang Wurdenbuk.
It Beaken
67, s. 229-236.


2005


* DOC > The principle of distinctivity.
Paper Presented at ICLaVE 3, Amsterdam. (with Eric Hoekstra)

*
HTML > PDF > Drie talen in de klas op Master Frankeskoalle Earnewâld
In: I. Wagenaar e.a. (red.), Skoalle, Tematydskrift nr. 11, Ljouwert: Afûk, p. 48-49.
(Het PDF-bestand bevat niet alleen het artikel, maar het volledige thematijdschrift Skoalle.)


2004


* HTML > West hat, west is: it helptiidwurd fan it perfektum by 'wêze'.
Us Wurk 53, s. 85-105. (met Eric Hoekstra)
(De boppesteande link moat yn in nij finster de tekst oproppe fan Eric Hoekstra syn site. Soe dat misbeteare, dan is de tekst te lêzen op
http://members.chello.nl/e.hoekstra8/110Weze.htm
.)

*
HTML > Vreemde puzzels en de rol van de parser.
Ms. Leeuwarden. (met Eric Hoekstra)

*
HTML > Over het voorkomen van adjacente identieke elementen.
Paper gepresenteerd op TIN-dag 2004, Utrecht.
(met Eric Hoekstra)2003


*
HTML > Imperatieven in de verleden tijd.
Taal en Tongval 15, p. 168-187.


2001


*
HTML >
Ljouwert as "smeltkroes" fan kultueren.
De Pompeblêden 72, s. 49-51.
(Besprek fan G. Extra e.a., Meertaligheid in Leeuwarden. De status van allochtone talen thuis en op school.)


1997


*
HTML > Standaard-morfologische vormen in geïnverteerde werkwoordsreeksen in het Fries.
Ms. Leeuwarden.
(bewerkte vertaling van het artikel Default-morphological forms in inverted verbal complexes in Frisian)

*
JPG >
Default-morphological forms in inverted verbal complexes in Frisian.
Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistik (GAGL) 40, p. 249-256.
(This paper has been scanned from the paper version. Clicking the link will load a new page with large jpg files. This may take some time. The files have been scaled down to fit the page width.)


1996


*
HTML > Changes in the Frisian verbal complex.
Ms. Ljouwert/Leeuwarden.
(revised and slightly abridged English translation of my master thesis  Wat en hoe yn it Ynterferinsjefrysk.)

*
WPD >
Wat en hoe yn it Ynterferinsjefrysk. In syngroan en diagroan ûndersyk nei feroarings yn de Fryske tiidwurdlike einrige.
Skripsje UU.

*
HTML > IPP en morfologische markering.
TABU 26, p. 34-40.

 
HTML > Structural neutrality in Frisian-Dutch interaction.
Us Wurk jrg. 45 nr. 3/4, p. 125-138.

* JPG > Taalsituaasje yn Fryslân.
De Pompeblêden 67, s. 31.
(Besprek fan D. Gorter & R. Jonkman, Taal yn Fryslân op 'e nij besjoen.)

1995


*
HTML > De distributie van de twee infinitieven in het Interferentiefries. Taalveranderingsonderzoek op het kruispunt van syntaxis en sociolingustiek.
Link jrg. 7 nr. 3/4, p. 30-36. 

*
PDF >
Ynvertearre tiidwurdkloften yn it Ynterferinsjefrysk.
Tydskrift foar Fryske Taalkunde 10, s. 1-11.

*
HTML > Dörte Hansen-Jaax: Transfer bei Diglossie. 
(short English summary of this book for the library of the Fryske Akademy)


Ohne Jahr/No Year/Zonder jaar/Sûnder jier:


*
DOC > Algemene Taalwetenschap: een nieuwe kijk op taal.
Ms. Utrecht

* DOC > Taalwetenschap.
Ms. Utrecht.

* HTML > Noardfrysk. Koarte spraakleare fan it Noardfrysk yn de tongslach fan de Bökingharde.
(diel fan de site fan de Fryske Akademy, mei wat wizigingen ek opnaam yn de learmetoade Snååk Frasch)

Diese Site wurde von Henk Wolf, Ljouwert/Leeuwarden (Friesland, Niederlande) verfasst. Sie enthält linguistische Beiträge seiner Hand. Weitere Schreiberein von Henk Wolf findet man unter www.skriuwsels.net . Der Verfasser übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der verlinkten Seiten.

 

 


 
     

Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!